Aure kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyheter
Generell informasjon i lys av Covid-19 / Coronavirus

Generell informasjon i lys av Covid-19 / Coronavirus

Angående kirkelige seremonier og arrangementer

Informasjon i lys av Covid-19 / Coronavirus
 

Kirken skal være til stede for folk, både i hverdag og i denne krevende situasjonen. I lys av de nye og strenge tiltakene regjeringen har iverksatt, ber Kirkerådet om at alle gudstjenester i Den norske kirke avlyses frem t.o.m 26. mars i første omgang.


Koronapandemien medfører at det meste av aktivitetene i menighetene blir satt på vent. Begravelser, dåp og vielser har vi fortsatt i begrenset omfang. Følg med i denne artikkelen, her gis oppdatert informasjon om situasjonen.

Derfor har vi forsøkt å finne løsninger for å møte de som har behov for besøk, samtale eller nattverd. Vi er tilgjengelig for samtaler som kan gjennomføres på telefon eller over nettet.

Dersom hjemmebesøk er etterspurt, må vi som er ansatte i kirken følge samme retningslinjer som helsepersonell. I tillegg til å følge regjeringens og folkehelseinstituttets råd, gjør vi egne vurderinger lokalt og regionalt innenfor prostiet. Alle har et ansvar for å bidra i denne dugnad, i tillegg til den enkelte kommune og Fylkesmannen og Bispedømme.

 

Ang. kirkelige handlinger:

Hold deg oppdatert på nettsider og/eller sosiale mediekanaler. For menighetens aktiviteter se www.aurekyrkje.no og facebook siden, Aure kyrkjekontor.

Hvis du har avtalt dåp, vigsel eller gravferd blir du kontaktet direkte for å avtale veien videre.

 

Generelt råd

Dåp:

Kirken ønsker å strekke seg langt for å gjennomføre kirkelige handlinger, som for eksempel dåp. De som har meldt barnet sitt til dåp, kontaktes for å diskutere mulige løsninger for separat dåpsseremoni eller utsettelse. Vi ønsker en god dialog med dåpsforeldre. Hva er deres behov? Hvordan kan vi opptre slik at alle er trygge? Vi gjør vår beste for å sikre en best mulig løsning.

Konfirmasjon:

Vårens konfirmasjonsgudstenester utsettes i til høsten.  Foreldre vil bli kontaktet i god tid når nye datoer bestemmes slik at vi finner datoer som passer.
 

Begravelser og bisettelser:

Det kan på grunn av virussituasjonen bli vanskelig å ha en ordinær seremoni i kirke eller kapell. Kirken ved kirkeverge og prest vil sammen med pårørende kunne se på alternative muligheter for gjennomføringen av en seremoni. Situasjonen må til enhver tid vurderes ut fra FHI og lokal helsemyndighet sine anbefalinger.

Begravelser/bisettelser gjennomføres nå bare i den kirken man tilhører men det er begrensninger på 15 personer som kan delta (inklusive byrå, prest, kirketjener og organist) og tiltak for smittebegrensning er innført. 

Dersom det ikke er mulig å gjennomføre en ordinær seremoni, er det viktig å finne alternative muligheter. Dette kan f. eks. dreie seg om:

- Urnebegravelse etter kremasjon. Gjennomføres når det er mulig og senest innen 6 mnd.

- Gravlegging med få mennesker/ nærmeste familie til stede med tilbud om minneseremoni for alle som ønsker når situasjonen tillater det

- Gravlegging for begrenset antall inviterte

- En avtale med pårørende om hilseregler og fysisk kontakt

Prest og kirkeverge har løpende kontakt med begravelsesbyrå slik at de er kjent med lokal fleksibilitet med hensyn til seremonier.

 

Soknebud:

Soknebud skal prioriteres, men ved mistanke om smittefare skal kommunelege konsulteres for vurdering av gjennomføring.

 

Kirkelig betjening av koronasmittede og syke:

Kirkelig betjening av koronasmittede og syke omfattes av smittvernlovens regelverk. Arbeidsgiver har ansvar for å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø for den enkelte arbeidstaker. Det vil om kort tid bli sendt ut nærmere redegjørelse fra KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) om muligheter og begrensninger knyttet til kirkens oppfølgende arbeid overfor smittede og syke.


Del denne artikkel på e-post